Algemene voorwaarden

 1. De Vlaamse conferentie der balie van Gent VZW (hierna: de Vlaamse Conferentie) is een vereniging van en voor advocaten die actief zijn aan de balie van Gent, van stagiairs tot ere-advocaten en oud-advocaten met als doel de sociale cohesie tussen de advocaten te bevorderen door de organisatie van tal van feestelijke, educatieve, culturele en sportieve activiteiten.
 2. De Vlaamse conferentie, noch haar (bestuurs)leden zijn aansprakelijk voor enige fout of schade, veroorzaakt door een van haar activiteiten, met uitzondering van bedrog, fraude of zware fout. De totale aansprakelijkheid is in ieder geval per schadegeval beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door de Vlaamse Conferentie werd afgesloten voor haar en haar (bestuurs)leden.
 3. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een rechtstreekse band heeft met de advocatuur in het rechtsgebied Gent kan lid worden van de vereniging door registratie en betaling van het (jaarlijks) lidgeld dat kan verschillen per categorie. Wij behoudens ons het recht voor na aankoop het lidmaatschap te annuleren indien u niet aan de voorwaarden voldoet.
 4. Elk lidmaatschap vervalt op het einde van de gerechtelijke zomervakantie op 31 augustus en dient desgewenst hernieuwd te worden.
 5. Leden kunnen genieten van voorrang, voordeeltarieven of kortingen.
 6. Leden kunnen zich inschrijven voor en deelnemen aan alle evenementen die georganiseerd worden door de Vlaamse Conferentie. Niet-leden kunnen dit eveneens indien een evenement openstaat voor niet-leden.
 7. Inschrijven voor een evenement kan enkel door de aankoop van een digitaal ‘ticket’ op de website. Iedereen die een digitaal ticket wenst aan te kopen, dient zich voorafgaand te registeren via de website en een account aan te maken. Lidmaatschap is niet noodzakelijk om zich te registreren op de website.
 8. Informatie en gegevens die u opgeeft bij het aanmaken van een account zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling(en). Deze informatie en gegevens worden ook bewaard om veiligheidsredenen, teneinde de wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven, en ook om ons toe te laten de diensten die de Vlaamse Conferentie aanbiedt en de informatie die zij u bezorgt, te verbeteren en te personaliseren. Ze kunnen bovendien overgemaakt worden aan bedrijven/derden/partners belast met de uitvoering van diensten of bestellingen. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft u toestemming dat uw naam gepubliceerd wordt op de eventpagina van de evenementen waarvoor u kaarten koopt. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake, beschikt u over het recht op toegang tot, rechtzetting van en schrapping van uw persoonlijke gegevens. Het volstaat hiertoe een aanvraag te sturen naar info@vlaamseconferentie.be
 9. Zodra een bestelling definitief geplaatst en bevestigd is, is het openstaande saldo definitief verschuldigd, met dien verstande dat een consument over een herroepingsrecht van 14 dagen beschikt waarbinnen hij/zij de bestelling schriftelijk kan annuleren, tenzij het evenement reeds heeft plaatsgevonden of op de dag dat het evenement plaatsvindt.
 10. Tickets worden alleen terugbetaald als het evenement wordt afgelast. De Vlaamse Conferentie kan hiertoe beslissen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de voorziene deelnemers.
 11. Indien er geen toegangsprijs is voor een evenement, kan de Vlaamse Conferentie een “no-show fee” opleggen indien dit op voorhand is medegedeeld.
 12. Ingeval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 7% op jaarbasis. Bovendien is in dat geval op de niet of laattijdig betaalde bedragen een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte kosten.
 13. In geval van een geschil, zijn enkel en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd.
 14. Enig protest betreffende de bestelbevestiging of de hieraan verbonden algemene voorwaarden dient ter kennis te worden gebracht aan de Vlaamse Conferentie per aangetekend schrijven dan wel per e-mail binnen de vijf dagen na ontvangst van de bestelbevestiging.

Contactgegevens

De Vlaamse Conferentie der Balie van Gent te bereiken via het e-mailadres info@vlaamseconferentie.be

De zetel is gevestigd te Opgeëistenlaan 401/P, 9000 Gent. Het ondernemingsnummer is 0731.696.239. De vereniging valt onder de bevoegdheid van het Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent.

Retourbeleid

Een bestelling kosteloos annuleren is mogelijk binnen de 14 dagen via info@vlaamseconferentie.be, tenzij het evenement eerder plaatsvindt of reeds kosten zijn gemaakt bij derden. Annuleren kan ten laatste 2 dagen voor aanvang van het evenement. Aangezien de Vlaamse Conferentie geen goederen verkoopt volstaat enkel een tijdige een annulering van uw bestelling. Er dienen geen goederen teruggestuurd te worden.

Terugbetalingswijze,

Eventuele terugbetalingen worden enkel elektronisch verricht op eerste schriftelijke verzoek binnen de 14 dagen op de aangegeven rekening. De Vlaamse conferentie is nooit gehouden meer dan het initiële bedrag terug te storten.

Privacybeleid

 

 

Informatie en gegevens die u opgeeft bij het aanmaken van een account zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling(en). Deze informatie en gegevens worden ook bewaard om veiligheidsredenen, teneinde de wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven, en ook om ons toe te laten de diensten die de Vlaamse Conferentie aanbiedt en de informatie die zij u bezorgt, te verbeteren en te personaliseren. Ze kunnen bovendien overgemaakt worden aan bedrijven/derden/partners belast met de uitvoering van diensten of bestellingen. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake, beschikt u over het recht op toegang tot, rechtzetting van en schrapping van uw persoonlijke gegevens. Het volstaat hiertoe een aanvraag te sturen naar info@vlaamseconferentie.be